Servicii oferite

Serviciile prestate de C.I.I. - Lăzărescu Cătălin Adrian.

REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT

* Administrare judiciară în perioada de insolvenţă solicitată prin cerere introductivă sau la cererea creditorilor;

* Administrator judiciar în perioada de reorganizare judiciară după un plan de redresare economico-financiară;

* Administrator special desemnat de asociaţii debitoarei în perioada de insolvenţă şi reorganizare judiciară;

* Întocmirea documentaţiei necesare elaborării unui plan de reorganizare judiciară;

* Întocmirea unui plan de reorganizare judiciară;

* Lichidator judiciar în procedura falimentului solicitată prin cerere introductivă sau desemnat de instanţa de fond.

LICHIDARE ADMINISTRATIVĂ

* Lichidator în procedură de lichidare administrativă la solicitarea asociaţilor persoanei juridice (societate comercială, asociaţie/fundaţie, cooperativă, societate agricolă, etc.);

* Întocmirea documentaţiei necesare lichidării administrative de către asociatul unic, în vederea radierii din registrul comerţului; 

* Întocmirea documentaţiei necesare în vederea radierii din registrul comerţului sau alte registre speciale.

CONSULTANTA SI ASISTENTA MANAGERIALA DE SPECIALITATE

* Consultanta privind analizarea situaţiei economico-financiare nefavorabile a societăţii comerciale;

* Întocmirea documentaţiei necesare solicitării stării de insolvenţă a societăţii comerciale, aflate în dificultate;

* Întocmirea documentaţiei necesare solicitării procedurii falimentului unei societăţi comerciale sau altei entităţi;

* Consultanta privind întocmirea unui plan de reorganizare judiciară;

* Consultanta privind întocmirea unui plan de fuziune sau divizare societăţi comerciale;

* Expertize contabile extrajudiciare.

SERVICII PROFESIONALE DE EVIDENTA CONTABILA.

* Inregistrarea documetelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;

* Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;

* Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii;

* Elaborareabalantei de verificare lunara;

* Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;

* Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor;

* Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;

* Intocmirea, verificarea si certificarea bilantului contabil;

* Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.

SEVICII DE PERSONAL – SALARIZARE.

* Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor;

* Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal;

* Consultanta privind intocmireadosarelor de personal;

* Elaborarea si depunerea fiselor fiscale;

* Servicii de recrutare, selectie si plasare personal;

EXPERTIZA CONTABILA.

* Expertiza contabila judiciara;

* Expertiza contabila extrajudiciara;

* Activitate de cenzorat.

CONSULTANTA, ASISTENTA SI RAPOARTE DE ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA SI FISCALA

* Analiza structurilor financiare;

* Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;

* Analiza datoriilor si creantelor;

* Analiza capitalurilor si imobilizarilor;

* Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

* Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala la nivelul organizatie dumneavoastra;

* Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;

* Consultanta prvindefectuarea operatiilor de divizare, fuziune, licidare.

CONSULTANTA SI ASISTENTA MANAGERIALA SI SERVICII DE MANAGEMENT FINANCIAR.

* Consultanta privind organizarea siconducerea societatii (organigrame, structuri, definitii si functii);

* Elaborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe;

* Analiza si organizarea fluxului informational(comunicarea intre departamente);

* Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in cornformitate cu legislatia in vigoare cu solutii legate de organizarea financiar contabila a firmei (circuitul documentelor, politici financiar contabile);

* Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;

* Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar – contabil;

* Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;

* Consultanta in alegereadomeniului informatic necesar activitatii;

ASISTENTA SI CONSULTANTA PENTRU INCEPEREA UNEI AFACERI.

* Consultanta privind oprtunitatea inceperii unei afaceri in Romania;

* Intocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate;

* Consultanta cu privire la procedurile de Inregistrare fiscala a societatilor comerciale; 

* Inregistrare de societati comerciale.